Главная страница
qrcode

Эрвин Шредингер — Что такое жизнь с точки зрения физика.pdf Овердрафт. Згода банку на надання кредиту


НазваниеЗгода банку на надання кредиту
АнкорЭрвин Шредингер — Что такое жизнь с точки зрения физика.pdf Овердрафт.docx
Дата05.05.2018
Размер21.3 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОвердрафт.docx
ТипДокументы
#6009
Каталог

Овердрафт — це короткостроковий кредит, що надається банком надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка.

Обліковий кредит (кредит під облік векселів) — це короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред'явникові векселів шляхом їх обліку (скупки) до настання строку виконання зобов'язань за ними, сплачуючи пред'явникові номінальну вартість векселів за вирахуванням дисконту. Надання облікового кредиту здійснюється на підставі поданої підприємством заяви на дисконтування векселів. Погашення вексельного кредиту здійснюється в день оплати векселя платником (трасантом) незалежно від фінансового стану підприємства- позичальника.

Підприємства отримують кредити на умовах терміновості, повернення, цільового характеру, забезпечення платності.

Процедура отримання кредиту:

  1. попередні переговори

  2. подання в банк заяви та інших документів на отримання кредиту

  3. оцінка банком ефективності комерційної угоди (інвестиційного проекту ) підприємства

  4. згода банку на надання кредиту

  5. підписання кредитного договору між підприємством і банком

  6. надання кредиту

  7. контроль банку за виконанням підприємством умов кредитування

Основними принципами кредитування підприємств, прийнятними у світовій

практиці, є:

забезпеченість (видається кредит при наявності активів); платність (встановлюється процент за користування кредитом); строковість (видається кредит на обумовлений строк); поверненість (після закінчення строку кредит погашається); цільовий характер (використання лише за призначенням).

Із таких операцій, як формування статутного капіталу, покриття збитків, погашення раніше отриманих позик, придбання цінних паперів інших організацій та отримання кредиту без майнового забезпечення, надання кредитів забороняється.

Отримані підприємством позики використовують лише на ті цілі, які зазначаються у кредитній угоді. Отримані кошти необхідно використати швидко і раціонально, адже, незалежно від ступеня використання позики, її треба повертати у зазначений термін. За кожен день простроченої заборгованості банку сплачується пеня або штрафи, а при достроковому погашенні на скорочений час зменшуються платежі процентів за користування позикою.

Банківський процент - це плата за надані в борг гроші, ціна грошей, винагорода, яку приносять заощадження тому, хто дав гроші в борг. Розмір процентної ставки визначається співвідношенням попиту і пропозиції кредитних ресурсів, а також політикою центрального емісійного банку (НБУ), циклічними та сезонними коливаннями кон'юнктури, темпами інфляції, зміною валютного курсу, станом платіжного балансу та іншими факторами.

Надані банком довгострокові кредити обліковуються на рахунку 50 «Довгострокові позики», до якого відкриваються такі субрахунки:

-501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

-502 «Довгострокові кредити банків у іноземній валюті»;

-503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;

-504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

-505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;

-506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».

У кредиті рахунка 50 «Довгострокові позики» відображається сума отриманих кредитів із строком погашення більше одного року, а також підстрочених (переведених з короткострокових) позик банку і національній та іноземній валюті.

У дебеті рахунка показується погашення зобов'язань виплатою Грошима, передачею необоротних і оборотних активів, наданням робіт і послуг, заміною одних видів зобов'язань іншими, перетворенням зобов'язань у капітал та іншими операціями.

На субрахунках 501 і 502 ведеться облік заборгованості за наданий вітчизняними та зарубіжними банками кредит; на субрахунках 503 і 504 - за простроченими кредитами, наданими вітчизняними та зарубіжними банками; на субрахунках 505 і 506 - залучених кредитів банківських організацій.

Господарські операції з отримання і погашення короткострокових позик банку обліковуються на рахунку 60 «Короткострокові позики», який має такі субрахунки:

-601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» ;

-602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

-603«Відстрочені короткострокові кредити у національній валюті»;

-604«Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті»;

-605«Прострочені позики в національній валюті»;

-606«Прострочені позики в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями в розрізі кожного кредиту окремо та за строками погашення позик. Операції, що показують рух позикових коштів, відображаються на основі виписок банку та прикладених до них первинних документів. Виписки обробляються методом зазначення кореспонденції рахунків

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку кредитів банків.
Зміст господарської операцій

Кореспондуючі рахунки

з/п

Дебет

Кредит

1

2

->

4

1

Відображено отримання позики

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

2

Відображено отримання у банку лімітованої чекової книжки або відкриття акредитиву на адресу постачальника за рахунок позики банку

  1. «Інші рахунки в

банку»

  1. «Інші рахунки в банку в іноземній

валюті»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

о

За рахунок позики банку оприбутковано цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик

14 «Довгострок. фінан. інвест.», 35 «Поточні фінансові інвестиції»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

4

Відображено переоформлення короткострокової позики в довгострокову

60 «Короткострокові позики»

50 «Довгострокові позики»

5

Погашено заборгованість по виданих векселях за рахунок позики банку

51 «Довгострокові векселі видані»,

62 «Короткострокові векселі видані»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

6

Проведено розрахунки із постачальником за рахунок позики банку—

63 «Розрахунки з -постачальниками та підрядниками»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

7

Проведено розрахунки з бюджетом по податках за рахунок кредитів банку

64 «Розрахунки за податками та платеж»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»
1

2

->

4

8

Погашено заборгованість перед органами соціального страхування за рахунок позики банку

65 «Розрахунки за страхуванням»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

9

Погашено заборгованість підприємства перед іншими кредиторами за рахунок позики банку

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

10

Відображено повернення підприємством суми раніше отриманої позики

ft»'

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

ЗО «Каса»

31 «Рахунки в банках»

11

За домовленістю з банком в погашення заборгованості за кредитом передано йому векселі, отримані підприємством від покупця як гарантії щодо оплати за придбані товари

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

34 «Короткострокові векселі одержані»

12

Погашено заборгованість перед банком за кредит шляхом передачі йому акцій підприємства

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

46 «Неоплачений капітал»

13

Нараховано відсотки за користування позикою банку і віднесено на фінансові витрати

951 «Відсотки за кредит»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

14

Перераховано банку суму відсотків за користування позикою банку

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

31 «Рахунки в банках»Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отримання і повернення

кредитів здійснюється в журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері 2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку - у відомості

перейти в каталог файлов


связь с админом